Általános Szerződési Feltételek

A SimCorp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 8912 Nagypáli, Honfoglalás útja 9. Adószám: 22219567-3-20, bankszámlaszám: 12092309-00125126-00100008, cégbíróság: Zala Megyei Bíróság, Cégjegyzékszám: 20-06-038637) (továbbiakban: Szolgáltató), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó), aki a hitelesautok.hu oldalon hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) , mely tartalmazza a www.hitelesautok.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

I. Általános rendelkezések:

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • 1. jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

 • 2. nem a rovat jellegének megfelelő;

 • 3. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

 • 4. erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

 • 5. gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;

 • 6. amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;

 • 7. pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

 • 8. indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

 • 9. a hitelesautok.hu megítélése szerint sértheti az SimCorp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a hitelesautok.hu üzleti partnerei vagy a hitelesautok.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

 • 10. spamhirdetésnek minősül.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • 1. A hitelesautok.hu oldaláról kimutató internetes link;

 • 2. olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;

 • 3. a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

 • 4. politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

 • 5. tiltott gyógyszerreklámnak minősül;

 • 6. burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;

 • 7. külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;

 • 8. megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);

 • 9. dohányáru reklám;

 • 10. minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) Jogok és kötelezettségek

A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

 • 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

 • 2. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 • 3. A hitelesautok.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.

 • 4. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a SimCorp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az SimCorp Bt. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

 • 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hitelesautok.hu oldalon csak 2 db hirdetés tölthető fel , illetve 2db keresési feltétel adható meg ingyenesen, magánfelhasználók által.

 • 6. A meghatározott limiten felül feladott hirdetések külön szerződés tárgyát képezik, szerződés létrejöttéig arra nincs lehetőség.

 • 7. A Felhasználó elfogadja, hogy a hitelesautok.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 • 1. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 • 2. A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

 • 3. A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

 • 4. A hitelesautok.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a hitelesautok.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a SimCorp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t illeti.

 • 5. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 • 6. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

 • 7. Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

 • 8. Szolgáltató a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

 • 9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 • 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

 • 11. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

4.) További rendelkezések:

 • 1. A hitelesautok.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

 • 2. Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a hitelesautok.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

  • a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

  • a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

  • b) jogsértést megvalósító hirdetés;

  • c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

 • 3. A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A hitelesautok.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

II. Felelősség kizárása (A hitelesautok.hu /SimCorp Bt./ nem vállal felelősséget)

A hitelesautok.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A hitelesautok.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az hitelesautok.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a hitelesautok.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

 • 1. az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

 • 2. az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

 • 3. a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

 • 4. a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

 • 5. egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

 • 6. felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

 • 7. a rendszer használatából adódó károkért,

 • 8. bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A hitelesautok.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltató honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Jelen ÁSZF 2010. július 1. napján lép hatálybaHitelesautok.hu csapata
by ©
SimCorp Bt.